Aktywny Samorząd 2024

Aktywny Samorząd to pilotażowy program, który ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Obszar A  programu Aktywny Samorząd 2024 dotyczy likwidacji bariery transportowej, czyli pomocy w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu.

Zgodnie z uchwałą Zarządu PFRON w 2024 roku wysokość dofinansowania zwiększona zostaje do 70.000 złotych. Dzięki temu możliwe staje się otrzymanie dofinansowania do oprzyrządowania dla posiadanego samochodu i dostosowanie go do potrzeb wynikających z niepełnosprawności w znacznie szerszym zakresie. Możliwe staje się także kupno wcześniej przystosowanego pojazdu, który wyposażony jest w niezbędne udogodnienia potwierdzone odpowiednimi homologacjami.

RGH i gałka Veigel - Toyota Corolla dla osoby niepełonsprawnej

Dofinansowanie do 70 tyś. złotych na zakup oprzyrządowania do samochodu dla osoby niepełnosprawnej

Program Aktywny Samorząd w Obszarze A – likwidacja bariery transportowej; Zadanie 1 – pomoc w zakupie samochodu i montażu oprzyrządowania adresowany jest do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu. Wysokość dofinansowania jakie można otrzymać wynosi 70.000 złotych. Zmiana przepisów pozwala na kupno oprzyrządowania i jego montaż w aucie a w wyjątkowych przypadkach zakup już wcześniej przystosowanego auta. Ważne aby samochód miał zamontowane niezbędne i dostosowane do stopnia a także rodzaju niepełnosprawności urządzenia, które pozwolą na samodzielne prowadzenia auta osobie niepełnosprawnej lub przewóz osoby niepełnosprawnej. Adaptacja powinna być wykonana w autoryzowanym warsztacie, a urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty.

Dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania z PFRON - Aktywny Samorząd 2024

Oprzyrządowanie dostosowane do stopnia i rodzaju niepełnosprawności w Programie Aktywny Samorząd to wszelkiego rodzaju urządzenia montowane fabrycznie lub dodatkowo a także wyposażenie samochodu, które umożliwia użytkowanie samochodu przez osobę niepełnosprawną z dysfunkcją ruchu. To ponadto wyposażenie które umożliwia przewożenie samochodem osoby niepełnosprawnej oraz niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego. Do przedmiotów mobilnych możemy zaliczyć.

 • Specjalny fotel pasażera.
 • Fotelik dziecięcy.
 • Podnośnik do wózka inwalidzkiego.
 • Najazd do wózka inwalidzkiego.
 • Podjazd do wózka inwalidzkiego.
 • Rampę do wózka inwalidzkiego.
 • Dodatkowe pasy do mocowania wózka inwalidzkiego – system dokowania wózka.
Fotel obrotowy Carony dla niepełnosprawnego pasażera

70 tyś złotych na zakup oprzyrządowania do samochodu dla osoby z dysfunkcją narządu ruchu

Zmiany w Programie Aktywny Samorząd 2024

Wykonamy adaptację samochodu w oparciu o Twój stopień i rodzaj niepełnosprawności. Finalnie otrzymasz samochód, którym będziesz mógł samodzielnie prowadzić lub którym będziesz mógł być przewożony. Koszt adaptacji do kwoty 70.000 zł zostanie pokryty ze środków PFRON

Udział własny wnioskodawcy w zakupie oprzyrządowania do samochodu - Aktywny Samorząd 2024

Zgodnie z założeniami Programu Aktywny Samorząd udział własny niepełnosprawnego wnioskodawcy wymagany w Module A; Zadaniu 1 musi wynosić co najmniej 15% ceny brutto zakupu oprzyrządowania do samochodu i jego montażu.

Udział własny wnioskodawcy
0 %

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł takich jak na przykład:

 • oszczędności,
 • dochody z tytułu zatrudnienia,
 • darowizny,
 • pieniądze zgromadzone na subkontach zebrane w ramach przekazywania 1,5% od podatku dochodowego na rzecz OPP,
 • zbiórki charytatywne.

Nie mogą jednak pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Wymagania Programu Aktywny Samorząd w zakresie dysfunkcji narządu ruchu

W przypadku Obszaru A, Zadanie 1 Programu Aktywny Samorząd 2024 podstawowym wymogiem jest dysfunkcja narządu ruchu. Według zapisów Uchwały Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez dysfunkcję narządu ruchu należy rozumieć:

 • dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności);
 • w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym – symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych – symbol orzeczenia: 12-C).

Wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, że następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

Zabudowa Mercedes Citan - rampa dla wózka inwalidzkiego

Dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania do samochodu z PFRON - czy muszę być właścicielem?

Samodzielność Aktywność Mobilność - Volkswagen T5 z windą Fiorella do transportu osób na wózkach inwalidzkich. Samochody do przewozu osób niepełnosprawnych

Kolejnym wymogiem, jaki musi spełnić osoba ubiegająca się o dofinansowanie do zakupu oprzyrządowania do samochodu w kwocie do 70 tysięcy złotych jest akt własności auta. Należy przez to rozumieć, że wnioskodawca musi finalnie zostać właścicielem lub współwłaścicielem samochodu. W przypadku osób nieletnich  i pozbawionych czynności prawnych posiadaczem samochodu zostaje wnioskodawca, czyli opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wnioskodawca ubiega się jedynie o dofinansowanie sprzętu a także urządzeń mobilnych. Czyli takich, których nie montuje się na stałe w samochodzie. W takich przypadkach posiadanie samochodu może być udokumentowane aktualną umową użytkowania, najmu, użyczenia a także dzierżawy.