WWW.SPRAWNY-DOJAZD.PL

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

W toku przeprowadzonego postępowania ofertowego najkorzystniejsza oferta została złożona przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz.

Oferta złożona w dniu 31.01.2019r.
Cena brutto 122 139 PLN słownie ztotych: sto dwadziescia dwa tysiace sto trzydziesci dziewieć ztotych 00/100.